How To Adopt in the Philippines

Jasmine Buen

NOTE: Mag-scroll sa baba para mabasa ang Filipino version.

Whether adoption is a desire that has been in your heart for a long time or an option you’ve never really considered up until recently, we’re here to help you navigate through this wonderful journey. But before pursuing adoption, there are things every family needs to know. We’re giving you a rundown of the requirements and processes, plus helpful links to guide you as you consider and actually pursue adoption.

WHO MAY ADOPT?

 

FILIPINO CITIZENS

  • Of legal age
  • Full capacity and legal rights
  • Good moral character, no conviction for a crime involving moral turpitude
  • Emotionally and psychologically capable of caring for children
  • At least 16 years older than the adoptee UNLESS biological parent of the adoptee or the spouses of the adoptee’s parent

GUARDIANS

  • Guardian with respect to the ward after the termination of the guardianship and clearance of his/her financial accountabilities

NON-FILIPINO CITIZENS

  • Same qualifications for Filipino citizens
  • The country has diplomatic relations with the Philippines
  • Has been living in the Philippines for at least 3 years prior to the filing of the application
  • Certified by his/her diplomatic or consular office or any appropriate government agency that he/she has the legal capacity to adopt in his/her country
  • His/her government allows the adoptee to enter the country as his/her adopted son/daughter
  • Requirements for residency and certification of qualification is waived for the following
  • Former Filipino citizen who seeks to adopt a relative within the fourth civil degree of consanguinity OR affinity
  • Seeks to adopt the legitimate son/daughter of his/her Filipino spouse
  • Married to a Filipino citizen and seeks to adopt jointly with his/her spouse a relative within the fourth degree of consanguinity OR affinity of the Filipino spouse

Note: If married, husband and wife shall jointly adopt, except in the following cases:

  • If one spouse seeks to adopt the legitimate son/daughter of the other
  • If one spouse seeks to adopt his/her own illegitimate son/daughter PROVIDED that the other spouse has signified his/her consent thereto
  • If the spouses are legally separated from each other

***If spouses jointly adopted or one spouse adopted the illegitimate child of the other, joint parental authority shall be exercised by parents.

 

WHO MAY BE ADOPTED?

  • Any person below 18 years of age who has been administratively or judicially declared available for adoption.
  • The legitimate son or daughter by one spouse by the other spouse
  • An illegitimate son or daughter by an adopter to improve his or her status to that of legitimacy.
  • A person of legal age, if prior to adoption, has been consistently considered and treated by the adopter(s) as his or her child since he or she is a minor.
  • A child whose adoption has been previously rescinded.
  • A child whose biological or adopted parent(s) has died.

 

WHAT IS THE PROCESS?

 

A PARTNERSHIP BETWEEN YOU AND DSWD

 

DOCUMENTS CHECKLIST

HOW MUCH WILL IT COST?

  • The Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act or RA 11642 was enacted into law last January 6, 2022. Currently the NACC is currently finalizing their fees on adoption applications.
  • Child-placing agencies may ask a fee for their services in procuring the required documents and for their assistance through the process.

***However, we advise families to also financially prepare the same way they would allot a budget for the arrival of a biological child (check-ups, buying baby needs, etc.).

 

Click here for more Frequently Asked Questions about adoption!

 

Source:

Republic Act No. 8552, February 25, 1998

______________________________________

Paano Mag-Ampon Sa Pilipinas?

 

Kung ang pag-ampon man para sa’yo ay isang matagal nang plano o kaya naman ay bago lamang napag-iisipan, nandito kami para gabayan ka sa makahulugang landas na ‘to. Pero bago ang pag-aampon, ang nagbabalak na mga pamilya ay may ilang mga bagay na dapat malaman. Ibabahagi namin dito ang mga kinakailangan, proseso, at ilang nakakatulong na internet links para magabayan ka sa pagsaalang-alang at pagtuloy sa pag-aampon.

 

SINO ANG PWEDENG MAG-AMPON?

 

MGA MAMAMAYANG PILIPINO

  • Nasa edad 19 o higit pa
  • May buong kapasidad at ligal na karapatan
  • May mabuting asal, walang rekord ng krimen na may paglabag sa kaayusan ng lipunan
  • Nasa wastong emosyonal at sikolohikal na kapasidad para mag-aruga ng mga bata
  • Hindi bababa sa 16 taon ang agwat sa edad ng aampunin MALIBAN KUNG isa sa kadugong magulang ng aampunin o asawa ng kadugong magulang ng aampunin

TAGAPAG-ALAGA (GUARDIANS)

  • Tagapag-alaga bilang galang sa distrito matapos ang ligal na pangangalaga at pagklaro sa mga pinansyal na mga pananagutan

MGA HINDI-MAMAMAYANG PILIPINO

  • Kapareho ng mga kwalipikasyon sa mga mamamayang Pilipino
  • Ang bansang batayan ng pagkamamamayan ay may diplomatikong relasyon sa Pilipinas
  • Paninirahan sa Pilipinas nang hindi bababa sa tatlong taon bago pa ang pag-apply sa pag-ampon
  • Sertipikado ng diplomatic office, consular office, o anumang naaayong ahensya ng gobyerno na magbibigay ng ligal na kapasidad para mag-ampon sa bansang batayan ng pagkamamamayan
  • Ang kanyang gobyerno ay nagbibigay pahintulot sa inampong anak na pumasok at kilalanin sa bansang batayan ng pagkamamamayan bilang inampong anak
  • Ang mga kinakailangan sa paninirahan at sertipiko ay maaaring iurong kung:
    • Dating mamamayang Pilipino na nagbabalak mag-ampon ng kamag-anak na hanggang sa ika-apat na sibil antas ng pagiging kamag-anak o pagkakaugnay
    • Nagnanais mag-ampon ng lehitimong anak ng asawang Pilipino
    • Nagpakasal sa isang Pilipino at nagnanais na magkasabay mag-ampon ng isang kamag-anak na hanggang sa ika-apat na sibil antas ng pagiging kamag-anak o pagkakaugnay

 

Tandaan: Kung may asawa, dapat parehong asawa ang magkasamang mag-aampon, maliban na lamang sa mga sumusunod na pangyayari:

  • Kung isa sa mag-asawa ay nagnanais mag-ampon ng lehitimong anak ng kanyang asawa
  • Kung isa sa mag-asawa ay nagnanais mag-ampon ng sariling ilehitimong anak SA kondisyon na may pahintulot ang kanyang asawa tungkol dito
  • Kung ang mag-asawa ay ligal ang nakipaghiwalay sa isa’t-isa

 

***Kung ang mag-asawa ay magkaparehong nag-ampon o ang isang asawa ay nag-ampon ng ilehitimong anak ng kanyang asawa, magkaparehong karapatan bilang magulang ang pagsasaluhan ng mga magulang.

 

SINO ANG PWEDENG AMPUNIN?

 

  • Kahit sinong nasa 18 taong gulang pababa na siyang idineklara ng pamahalaan na maaaring ampunin
  • Lehitimong anak ng isa sa mag-asawa ng kanyang asawa
  • Ilehitimong anak ng isang nag-ampon para mapatibay ang istado ng pagkalehitimo
  • Taong nasa ligal na edad, kung bago pa man ampunin, ay tuloy-tuloy ang pagtrato at pagturing ng mag-aampon sa kanya bilang anak simula pa menor de edad siya
  • Batang napawalang-bisa ang nakaraang pag-aampon sa kanya
  • Batang namatayan ng kadugo o nag-ampong mga magulang

 

ANO ANG PROSESO NG PAG-AMPON?

 

  • Ibahagi ang interes sa DSWD o anumang kinikilalang ahensya para sa adoption.
    • The National Authority for Child Care (formerly the Department of Social Welfare and Development)
    • ROHEI Foundation Inc.
    • Kaisang Buhay Foundation, Inc.
    • Norfil Foundation, Inc.
  • Mag-sign up at dumalo sa isang forum tungkol sa pag-ampon
  • Ihanda ang mga paunang mga requirements o mga kinakailangan
  • Ipasa ang requirements o mga kinakailangan sa NACC o ahensya
  • Gagawa ang NACC ng isang ulat ng pag-aaral
  • Maghintay na maitugma(match) sa isang bata
  • Pagkakalooban ng dokumento ng pagtatalaga mula sa Pre-Adoption Placement Authority (PAPA)
  • Pangangasiwaan ang temporaryong pag-aalaga sa bata sa loob ng tatlong buwan.
  • Mabibigyan ng rekomendasyon at pagpapahintulot ng NACC
  • Magsusumite ng petisyong mag-ampon sa korte
  • Mapapagpasyahang ligal na pag-ampon
  • Matatalagahan ng otoridad para bumyahe kung inampon ng taga-ibang bansa

 

 

LISTAHAN NG MGA DOKUMENTO

  • PSA Sertipiko ng Kapanganakan
  • PSA Sertipiko ng Kasal (kung ang mga mag-aampon ay kasal)
  • Nasusulat na pahintulot sa pag-ampon ng mga lehitimo, inampon, o ilehitimong mga bata na nakatira kasama ng aplikante na may edad na sampung (10) taong gulang pataas
  • Sertipiko ng Kalusugan ng mag-aampong mag-asawa at ng kanilang mga kapamilya
  • NBI Clearance o Police Clearance
  • Pinakabagong Income Tax Return (ITR) o katibayan ng kinikita
  • Tatlong (3) Sanggunian ng Pagkatao o Character References
  • Pahayag ng Pagtanggap mula sa kinikilalang tagapag-alaga
  • Pinakabagong litrato ng pamilya at tirahan
  • Home Study Report

 

MAGKANO ANG GAGASTUSIN?

 

  • Ang pag-apply mismo sa DWSD ay libre pero may mga gastusin sa mga ihahandang kinakailangang dokumento.
  • Ang mga ahensya na nagtatalaga sa mga bata ay maaaring may bayad para sa mga serbisyo ng pagkuha sa mga kinakailangang dokumento at mga tulong sa kabuuang proseso.

***Gayunpaman, pinapayuhan namin ang mga pamilya na maging handa sa pinansyal na aspeto sa kaparehong paraan na paghahandaan ang pagdating ng isang kadugong anak (mga check-up, pagbili sa pangangailangan ng sanggol, atbp.)

 

 

Related Articles and Resources
Community
What We Can Do This Orphan Sunday
November 9th, 2022

Orphan Sunday is this weekend! This is one Sunday each year when churches and organizations intentionally share about the love of God for the orphan and the beauty of adoption. In the Philippines, this initiative means so much to us because our own nation faces a crisis of more than 6 million orphaned and abandoned […]

ROHEI Foundation
Featured
Can Adoption Really Be This Simple?
January 26th, 2022

On January 6, 2022, the Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act (RA 11642) was finally signed into law! Why we need it Many think that the adoption process is complicated. It is true that the process can be long, seemingly complex, and expensive, but it is achievable with perseverance and the right guidance, […]

ROHEI Foundation
Resources
How To Be A Foster Parent in the Philippines
September 3rd, 2021

At ROHEI Foundation, we meet a lot of families who have a genuine interest in foster care but simply don’t know how to get started in the foster care journey. Here we provide an overview of foster care in the Philippines, including the requirements, steps, and organizations to connect with as you consider getting licensed […]

ROHEI Foundation

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA!

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER